Článok

Monitorovacia správa o plnení Agendy 2030 v súvislosti s migráciou v ČR

pridané: 15. marca 2021

Monitorovacia správa o plnení Agendy 2030 v súvislosti s migráciou z dielne Diakonie ČCE hodnotí migračnú situáciu v Českej republike z hľadiska Cieľov udržateľného rozvoja. Tieto ciele zahŕňajú 17 celosvetovo schválených cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Český monitoring report sa konkrétne zameriava na nasledujúce Globálne ciele: (1) Koniec chudoby, (3) Zdravie a kvalitný život, (4) Kvalitné vzdelanie, (5) Rovnosť mužov a žien, (8) Dôstojná práca a ekonomický rast, (10) Menej nerovností, (16) Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie a (17) Partnerstvo pre naplnenie cieľov.

Česká republika sa za posledné dve desaťročia stala obľúbenou destináciou migrantov a migrantiek, a to najmä v ekonomicky úspešných rokoch v období pred Veľkou recesiou v roku 2009. Po roku 2009 sa počet cudzincov a cudziniek, zdržiavajúcich v krajine, dočasne znížil a v roku 2015 začal opäť stúpať. V roku 2019 v ČR pobývalo takmer 600 000 cudzincov a cudziniek, čo predstavovalo 5,6 % českej populace. Väčšina cudzích štátnych príslušníkov a občanov inej, než českej národnosti, je sústredená v hlavnom meste Praha a vo veľkých mestských oblastiach. Polovica prisťahovalcov a prisťahovalkýň v Českej republike má povolenie na trvalý pobyt a druhú polovicu tvoria osoby s povolením na prechodný pobyt.

Monitorovacia správa opisuje slabé a silné stránky migračnej a integračnej politiky v Českej republike v rokoch 2015 až 2019. Je rozdelená do piatich kapitol, ktoré prinášajú zhrnutie vývoja a najdôležitejších zmien v súvislosti s právami migrantov, migrantiek a ich sociálnym začlenením, dostupnosťou vzdelania a zdravotnej starostlivosti, ako aj politickým angažovaním, integráciou na trhu práce, rozvojovou spoluprácou a rovnosťou mužov a žien.

Publikáciu s názvom ‚Řízení integrace migrantů v ČR: Monitorovací zpráva o plnění Agendy 2030 v souvislosti s migrací‘, ktorá vznikla v rámci projektu Globálne ciele a migrácia vďaka podpore EÚ cez program DEAR, v českom jazyku nájdete tu. Anglická verzia je k dispozícii tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR