Projekty

Budovanie kapacít rozvojových aktérov v kontexte medzinárodnej rozvojovej agendy po roku 2015 a prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ

pridané: 1. októbra 2015

Projekt je zameraný na budovanie inštitucionálnych kapacít záujmového združenia – strešnej organizácie mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré aktívne spolupracujú a zapájajú sa do procesu zvyšovania kvality a efektívnosti systému oficiálnej rozvojovej pomoci SR (ODA SR).

Trvanie projektu: október 2015 – február 2017

Aktivity sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie strešnej organizácie mimovládnych rozvojových organizácií, na zastupovanie členských organizácií v národných i medzinárodných rozvojových štruktúrach, na koordináciu výmeny informácií a skúseností medzi členskou základňou a relevantnými partnermi – na národnej i európskej úrovni, na získavanie a sprostredkovanie odborných stanovísk z práce expertných skupín, na budovanie nových partnerstiev, hľadanie ďalších možností financovania aktivít svojich členských organizácií, na aktivity globálneho vzdelávania a podpory verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a rozvojového dobrovoľníctva.

Celkovým zámerom projektu je v kontexte aktuálnej rozvojovej agendy po roku 2015 a prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ zvyšovať efektívnosť systému oficiálnej rozvojovej spolupráce prostredníctvom zvyšovania odbornej úrovne a profesionality organizácií občianskej spoločnosti združených v záujmovom združení za účelom zlepšovania synergie a kvality ich práce a zvyšovanie podpory verejnosti, médií a rozhodovateľov pre agendu rozvojovej spolupráce. Posilňovanie implementačných odborných kapacít a postavenia mimovládnych rozvojových organizácií ako kvalifikovaných partnerov oficiálnej rozvojovej pomoci SR na národnej i európskej úrovni je dôležitým aspektom pre budovanie kapacít a optimalizáciu celého systému oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky ako aj budovanie jeho dobrého mena v zahraničí. Dôležitým momentom pri budovaní povedomia verejnosti je reflektovanie globálnych súvislosti v každodennom živote občanov SR.

Projekt je financovaný z prostriedkov programu SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR