Článok

Progres v plnení Cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich s migráciou v ČR

pridané: 17. marca 2021

Dokument s názvom ‚Progres v plnení Cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich s migráciou v Českej republike‘ sumarizuje závery správy ‚Riadenie integrácie migrantov v ČR: Monitorovacia správa o plnení Agendy 2030 v súvislosti s migráciou‘ z dielne Diakonie ČCE. Oba dokumenty vznikli v rámci projektu Globálne ciele a migrácia vďaka podpore EÚ cez program DEAR.

Agenda 2030 sľubuje, že nikoho nenechá na okraji záujmu spoločnosti, čo znamená, že aj populácia migrantov a migrantiek musí byť systematicky braná do úvahy pri sledovaní napĺňania Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Súčasné indikátory hodnotenia však nereflektujú situácie špecifické pre konkrétne skupiny obyvateľstva, akékoľvek znevýhodnenie, typické len pre migrantov a migrantky, sa teda ľahko môže skrývať za spriemerovanými číslami. V dôsledku toho nie je vyvíjaný tlak na vlády, aby riešili rizikové faktory, špecifické pre populácie migrantov a migrantiek. Cieľ 17.18 konkrétne zdôrazňuje potrebu podporovať budovanie kapacít na získavanie údajov na lokálnej i národnej úrovni. Monitorovanie procesu integrácie imigrantov a imigrantiek na miestnej a národnej úrovni, podporené kvalitnejšími dátami a dostatočnou mierou vyhradených finančných prostriedkov, je spolu s pravidelným zverejňovaním údajov o témach, súvisiacich s migráciou, základným predpokladom kvalitnej implementácie Agendy 2030.

České inštitúcie zhromažďujú o imigrantoch a imigrantkách značné množstvo údajov, chýbajú ale mechanizmy k centralizácii, rozčleneniu a porovnávaniu všetkých dát, získaných rôznymi vládnymi zložkami. Včasné, spoľahlivé a porovnateľné dáta, členené podľa migračného statusu, sú pre národné politiky absolútne nevyhnutné – pri navrhovaní akčných plánov na riešenie problémov, súvisiacich s migráciou a integráciou. Viac k prečítaniu v spomínanom politickom dokumente v čestine tu a v angličtine tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Faces of Migration
DEAR